ALGEMENE VOORWAARDEN Silent Disco Belgium (TSDB Vof)

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • –  Verhuurster: Silent Disco Belgium (TSDB vof) met maatschappelijk zetel te 2870 PUURS, Schipstraat 97en met ondernemingsnummer 0712.817.465;
 • –  Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt voor eenbepaalde periode;
 • –  Apparatuur: Alle Silent Disco hoofdtelefoons van hettype RF 998, alle zenders van het type T80, alle DJ- materialen en overige zaken die de verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zake behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen;
 • –  Silent Disco DJ of artiest: DJ of artiest die bij Silent Disco Belgium (TSDB vof) wordt ingehuurd.Artikel 2. ToepasselijkheidDeze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door verhuurster met huurder gesloten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

  Artikel 3. Huurperiode

  De apparatuur wordt verhuurd voor een voorafgaande, schriftelijk bepaalde periode van minimaal 1 dag (24 uur). De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de, volgens de overeenkomst, gehuurde apparatuur het magazijn van verhuurster verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur opnieuw in het magazijn binnenkomt, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

  Bij reservering van de apparatuur wordt de huurder schriftelijk op de hoogte gebracht van de afhaal- en retourneertijden.

  Wanneer de huurder de apparatuur niet tijdig retourneert, zullen door de verhuurster extra kosten (infra art. 9.c) in rekening worden gebracht.

  Artikel 4. Tarieven

  De door verhuurster gehanteerde prijzen zijn te raadplegen op haar website: https://silentdiscobelgium.beshop/hoofdtelefoons/.

  De huurder wordt geacht alle, door verhuurster, gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.

  Indien men akkoord gaat met een door verhuurster voorgestelde offerte, dient men bij akkoord een voorschot van 30% van de uiteindelijke huurprijs te betalen. Na ontvangst van de factuur van verhuurster, en uiterlijk een maand voor aanvang van de huurperiode, dient het resterende saldo te worden betaald, tenzij anders werd overeengekomen. Indien huurder de factuur wenst te protesteren, dient zij dit te doen per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van verhuurster, binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. Indien geen (tijdig) protest, wordt huurder verondersteld de factuur niet te betwisten. Indien er een akkoord is met betrekking tot de door verhuurster geformuleerde offerte op minder dan een maand voor aanvang van de huurperiode, dient de huurder de volledige huurprijs onmiddellijk te betalen.

  Bij reservering via de website dient de volledige huurprijs, incl. waarborg, onmiddellijk bij reservatie te worden betaald.

  Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn zal zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van

1,5% per maand worden aangerekend, evenals een schadebeding ten belope van 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van €100,00. Eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die verhuurster dient

te maken wegens het niet naleven van deze algemene voorwaarden door huurder, zullen voor rekening van de huurder zijn.

Artikel 5. Annulering

Indien huurder bij verhuurster een optie heeft genomen op de huur van bepaalde apparatuur of de diensten van een Silent Disco DJ of artiest, en zij deze reservering vervolgens wenst te annuleren, gelden de volgende annuleringsregels.

a) Indien de huurder de huurovereenkomst annuleert meer dan 14 dagen voor aanvang van de huurperiode, kan annulering kosteloos geschieden;

b) Indien de huurder de huurovereenkomst annuleert vanaf de 14e dag t.e.m. de 4e dag voor aanvang van de huurperiode, is de huurder 30% van de huurprijs verschuldigd en zal m.a.w. het voorschot niet worden terugbetaald;

c) Indien de huurder de huurovereenkomst annuleert vanaf de 3e dag voor aanvang van de huurperiode, is de huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

Artikel 6. Gebruik

De huurder verbindt zich ertoe de gehuurde apparatuur uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze bestemd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan zoals dit van een goede huisvader kan verwacht worden en zal tevens zorgdragen voor een passende en veilige opslag.

Artikel 7. Toegang

De huurder is verplicht te allen tijde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van die apparatuur te laten inspecteren door verhuurster of een door haar gemachtigd persoon.

Artikel 8. Beschadiging, diefstal en verlies

De huurder is aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van de gehuurde apparatuur.

Bij beschadiging, diefstal of verlies verbindt huurder zich ertoe haar verzekering alsmede verhuurster hierover onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Huurder verbindt zich er tevens toe, bij opzettelijke beschadigingen, diefstal of verlies van de apparatuur, aangifte te doen bij de politie van de gemeente waar het feit zich heeft voorgedaan en zo spoedig mogelijk een kopie van deze aangifte aan verhuurster te bezorgen.

Indien huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde apparatuur aan verhuurster terug te (laten) bezorgen, is huurder gehouden tot het betalen van een schadevergoeding aan verhuurster ten belope de vervangingswaarde van het gehuurde., met een minimum van €50,00 per Silent Disco hoofdtelefoon.

Artikel 9. Levering en retour

a) 1° Bij afhaling van de gehuurde apparatuur in het magazijn van verhuurster, controleert huurder de apparatuur zelf ter plaatse op eventuele gebreken. Worden er geen opmerkingen geformuleerd door huurder, wordt de levering geacht conform de huurovereenkomst te zijn.

2° Indien huurder niet (tijdig) het gehuurde goed ophaalt, is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico De huurprijs is te allen tijde verschuldigd voor de volledige schriftelijk overeengekomen huurperiode.

3° Na beëindiging van de huurovereenkomst, brengt huurder de goederen in dezelfde staat terug naar het magazijn als waarin deze geleverd werden (behoudens normale slijtage). Verhuurster behoudt haar het recht voor om binnen de drie dagen na ontvangst opmerkingen te formuleren omtrent de staat waarin de apparatuur terug werd bezorgd. De verhuurster verbindt zich ertoe de volledige huurwaarborg binnen de veertien dagen na ontvangst van de apparatuur terug te betalen indien de apparatuur in oorspronkelijke staat wordt geretourneerd. Indien verhuurster opmerkingen heeft laten geworden aan huurder omtrent de staat waarin de apparatuur haar werd terugbezorgd (bv. beschadigd) zal de herstel- of vervangingswaarde van de desbetreffende apparatuur in rekening worden gebracht op de huurwaarborg.

b) Bij leveringen per post, controleert huurder de gehuurde apparatuur bij ontvangst. Indien de gehuurde apparatuur onvolledig zou zijn, niet zou werken of er zich enig ander probleem voordoet, brengt huurder verhuurster hiervan onmiddellijk telefonisch op de hoogte op het nummer: (0)0(32)477/90.86.06. Worden er geen opmerkingen geformuleerd door huurder, wordt de levering geacht conform de huurovereenkomst te zijn. Na beëindiging van de huurovereenkomst, brengt huurder de gehuurde apparatuur terug naar de post

c) De gehuurde apparatuur dient door de huurder op het afgesproken tijdstip naar het magazijn van verhuurster te worden gebracht, dan wel via de post aan verhuurster terug te worden bezorgd. Indien de apparatuur laattijdig door huurder wordt terugbezorgd, zal per begonnen dag een extra huurdag aan 120% van de huurprijs worden aangerekend. Ingeval van beschadigde apparatuur, ongeacht de reden van beschadiging, zullen de herstellingskosten, evenals de inkomstenderving van verhuurster gedurende de hersteldagen, voor rekening van de huurder vallen.

d) Indien verhuurster, wegens laattijdige retournering of wegens schade aan de apparatuur, andere huurovereenkomsten niet kan naleven, of kortom een hoger bedrag aan schade heeft geleden dan het bedrag aan schadevergoeding uit vorige bepaling dekt, zal huurder gehouden worden deze schade eveneens te vergoeden.

Artikel 10. Risico-overdracht en verzekering

Verhuurder verklaart zich door het sluiten van de overeenkomst bekend met het feit dat de apparatuur niet verzekerd is van zodra de apparatuur het magazijn verlaat.

De huurder dient te zorgen voor een dekkende verzekering voor de gehuurde apparatuur tegen beschadigingen, diefstal, verlies alsmede enige andere schade die zich aan de apparatuur kan voordoen gedurende de gehele huurperiode. Op schriftelijk verzoek van de huurder, zal de te verzekeren waarde van de gehuurde apparatuur door verhuurster worden meegedeeld.

Indien geen dekkende verzekering werd afgesloten voor de gehuurde apparatuur door huurder, verbindt huurder er zich toe alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak daarvan, voor zijn rekening te nemen.

Artikel 11. Vervoer

Huurder verbindt er zich bij het afsluiten van de huurovereenkomst toe de gehuurde goederen te vervoeren in de door verhuurster voorziene verpakking, dan wel flightcase, en is er zich bewust van dat het vervoer vanaf het verlaten van het magazijn van verhuurder volledig voor eigen rekening en risico van de huurder gebeurt.

Artikel 12. Werking

Huurder verbindt er zich toe om bij levering na te gaan of de apparatuur hem in goede conditie wordt geleverd. Door het afsluiten van de huurovereenkomst, verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en bevestigt huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij deze huurde.

Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit onmiddellijk na vaststelling telefonisch te melden aan verhuurster op het nummer: (0)0(32)477/90.86.06. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren een de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk werd overeengekomen. Indien storingen of gebreken aan de apparatuur niet (onmiddellijk) worden gemeld aan verhuurster, is huurder aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Verhuurster is geenszins aansprakelijk voor direct of indirecte schade die zou ontstaan gedurende de huurperiode als gevolg van het niet (naar behoren/verwachting) functioneren van de gehuurde apparatuur.

Verhuurster is geenszins aansprakelijk voor schade aan personen of goederen toegebracht door of bij het werken met de gehuurde apparatuur. De huurder verbindt zich ertoe in te staan voor het correct en veilig gebruik van de gehuurde apparatuur en verhuurster zal nooit aansprakelijk zijn voor enige schade aan voorwerpen of personen, met inbegrip van gehoorschade.

Verhuurster zorgt steeds voor een tijdige verzending van de apparatuur. Verhuurster is geenszins aansprakelijk voor enige laattijdigheid die te wijten is aan stakingen van de post of andere vormen van overmacht waardoor de apparatuur huurder niet tijdig bereikt. Hetzelfde geldt bij het inhuren van een Silent Disco DJ of artiest, wanneer deze door overmacht laattijdig ter plaatse arriveert, zal verhuurster hiervoor geenszins aansprakelijk kunnen worden gesteld. Verhuurster verbindt zich er echter wel toe de huurder steeds op de hoogte te brengen indien en Silent Disco DJ of artiest vertraging zou oplopen en zorgt indien nodig voor de nodige vervanging.

Verhuurster is geenszins aansprakelijk voor signaal- of interferentieproblemen die zouden optreden bij het gebruik van haar apparatuur.

Artikel 14. Geheimhouding

De huurder zal omtrent de door verhuurster gebruikte ontwerpen en/of constructiemethoden, met betrekking tot de gehuurde apparatuur, geen gegevens bekendmaken, kopiëren of tonen dewelke hem door het sluiten van de huurovereenkomst en/of de uitvoering ervan bekend zijn geworden.

Artikel 15. Legitimatie

Alvorens de huurovereenkomst af te sluiten, kan verhuurster de huurder verzoeken zich aan de hand van een rechtsgeldig legitimatiebewijs te identificeren.

Artikel 16. Weigeringsrecht verhuurster

Verhuurster heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een huurovereenkomst te weigeren. Verhuurster heeft binnen de 3 dagen na het plaatsen van een online reservatie het recht, zelfs zonder opgave van redenen, deze reservatie te annuleren.

Artikel 17. Verbod onderhuur

Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al dan niet tegen vergoeding.

Artikel 18. SABAM – billijke vergoeding

Alle kosten met betrekking tot SABAM, billijke vergoeding… die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch, hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuuster beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurster vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak inzake door SABAM, billijke vergoeding…

Artikel 19. Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Bij geschillen zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd zijn.